Chính sách bảo mật

Tuyệt đối bảo mật thông tin quản trị Website khi chúng tôi bàn giao cho quý khách hàng, nhằm trách tình trạng bị lộ thông tin để người khác có thể truy cập và điều chỉnh một số thông tin của Website của quý khách.

Mỗi Website mà chúng tôi cài đặt quý khách có quyền sử dụng hoặc triển khai cho một tên miền được phép nhất định mà quý công ty đã đăng ký với chúng tôi. Không được phép tự động copy, mua bán, cho hoặc tặng với nhiều hình thức khác. (Sẽ bị thu hồi tất cả source code và không bồi thường thiệt hại nếu chúng tôi phát hiện tình trạng cố ý sao chép, mang cho hoặc tặng để sử dụng với một tên miền khác ngoài phạm vi khi đăng ký trước đó).

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin